Doprava zadarmo nad 60 €

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop“) umiestne­ného na doméne www.llwine.sk je:

obchodné meno: LL Wine s.r.o.

sídlo: Bosákova 3783/7, 85104 Bratislava                   

zápis: OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, vložka č.: 68230/B                  

prevádzka: Bosákova 3783/7, 85104 Bratislava                            

IČO: 45895813                                                                            

DIČ: 2023129020                      

IČ DPH: SK 2023129020              

tel.: 0907 759 712                              

e-mail: lipka@llwine.sk                

Bankové spojenie (IBAN): SK51 1100 0000 0029 2184 5808

I. Všeobecné a úvodné ustanovenia

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami  (ďalej len VOP) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou LL Wine s.r.o.  ako prevádzkovateľom e-shopu umiestneného na internetovej doméne www.llwine.sk  (ďalej len „predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru na e-shope www.llwine.sk (ďalej len „kupujúci”).

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami (vrátane Reklamačného poriadku)   a ustanoveniami príslušných právnych predpisov a to najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

3. Základné pojmy:

Predávajúci -  spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar alebo služby.

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e-shopu.  Predaj alkoholu v e-shope je povolený iba osobám starším ako 18 rokov. Na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom sa nevzťahujú ustanovenia čl. V.   „Právo kupujúceho odstúpiť  od zmluvy”  a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Objednávka - úkon kupujúceho v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje  jeho vôľu nakúpiť tovar v e-shope.

Kúpna zmluva  -  zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim v e-shope.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného v e-shope predávajúceho (ďalej len “objednávka”). 

2. Nákup tovaru v e-shope je možný s registráciou alebo bez registrácie. V registrácii kupujúci uvádza údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie kupujúceho a na marketingové účely, ak disponuje súhlasom kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle osobitného právneho predpisu. Registráciou získa kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu kontu, ktoré mu umožňuje sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov.

3. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Vyobrazenia tovarov v e-shope a údaj o dostupnosti tovaru na sklade sú len informa­tívneho charakteru. Všetky uvedené ceny tovarov sú vrátane DPH.

4. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Objednávka musí obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska (u fyzických osôb), obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo (u podnikatelských subjektov), telefonický kontakt, e-mailovú adresu a  miesto doručenia tovaru. Kupujúci tiež zvolí spôsob dopravy tovaru a spôsob platby.

5. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená kupujúcim, je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, kupujúci je počas nákupného procesu informovaný  o cene dopravy. 

6. Objednávku kupujúci ukončí stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Pred odoslaním má kupujúci k dispozícii odkaz na tieto VOP, rovnako aj informáciu o podmienkach spracovania osobných údajov.

7. Odoslanie objednávky  je považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.  Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväznou akceptáciou zo strany predávajúceho. 

8. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho  potvrdenie o registrácii objednávky s informáciami o objednanom tovare, spôsobe platby a dodacích podmienkach. Potvrdenie o registrácii objednávky v systéme sa nepovažuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim. V prípade, že objednaný tovar nie je momentálne dostupný, predávajúci o tom informuje kupujúceho a objednávku záväzne potvrdí alebo odmietne až po súhlase kupujúceho.

9. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu a pod.) žiadať od kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom alebo telefonicky. V prípade, ak kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, môže predávajúci odmietnuť akceptáciu objednávky.  Predávajúci tiež nie je povinný akceptovať objednávku v prípade nesprávne alebo neúplne uvedených kontaktných údajov kupujúceho a taktiež objednávku neštandardného či špekulatívneho charakteru.

10. Predávajúci si  taktiež vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu objednávky kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom v e-shope predávajúceho. 

11. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzavretá v okamihu záväznej akceptácie objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) odoslanej kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Záväzná akceptácia objednávky obsahuje rekapituláciu ceny a množstva tovarov, dodacích a platobných podmienok (spôsob platby , údaj o predpokladanom termíne a nákladoch dodania tovaru do miesta určeného v objednávke). Obsahuje tiež poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní.  

III. Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa cenníka predávajúceho uvedeného v e-shope www.llwine.sk, platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Všetky ceny tovarov v  e-shope sú uvedené vrátane DPH. 

2. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru až do ukončenia akcie, prípadne vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

3. K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si kupujúci zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia (ďalej „kuriér“) a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú pre­dá­vajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu predávajúceho je uvedená v objednávke. 

4. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci uhradiť:

- v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere

- online platobnou kartou 

- bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. V takomto prípade bude tovar odoslaný až po pripísaní kúpnej ceny tovaru na účet predávajúceho.

- dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru)

5. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin.

6. Za úhradu kúpnej ceny si predávajúci neúčtuje poplatok s výnimkou úhrady, ku ktorej sa viaže dodatočná služba (napr. dobierka). Predávajúci upozornil kupujúceho, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

7. Úhradou sa rozumie moment pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

8. Predávajúci je oprávnený požadovať platbu od kupujúceho vopred: 

- v prípade podozrenia zo špekulatívneho alebo neštandardného nákupu (v zložení a množstve tovaru)

- v prípade podozrenia, že kupujúci nepreberie doručený tovar

- pri kúpe tovaru v hodnote nad 400 EUR.

9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote (ďalej  „dodacia lehota“). Dodávky tovaru budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objek­tív­nych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. O odoslaní tovaru alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie bude kupujúci následne informovaný telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci môže v prípade nemožnosti dodať tovar v riadnej dodacej lehote ponúknuť kupujúcemu iný produkt, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí vyžiadať súhlas kupujúceho. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a nedošlo k dohode na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

2. Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci len na území Slovenskej republiky.

3. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu:

a) osobné prevzatie v prevádzke predávajúceho

Miesto prevzatia: Vinotéka LL Wine, Bosákova 7, 85104 Bratislava (o pripravení tovaru na osobné prevzatie bude kupujúci  informovaný telefonicky alebo e-mailom). V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

b) sprostredkovateľom doručenia (kuriérom)

Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. 

4. Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa (18 rokov v prípade alkoholických nápojov), má predávajúci alebo kuriér právo na overenie dosiahnutia veku kupujúceho alebo splnomocnenej osoby.

5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade ak zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť kuriérovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na doklade o doručení, ktorého správnosť potvrdí kuriér. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád dodať nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené kupujúcim. 

7. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra, slúžiaca zároveň ako dodací list, je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

V. Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dô­vodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom, e-mailom) zaslaným na adresu predávajúceho. 

2. Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhra­dil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane ná­kla­dov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhra­da bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3. Platba za tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Kupujúci zašle tovar späť alebo ho osobne prinesie na adresu predávajúceho (LL Wine s.r.o., Bosákova 3783/7, 85104 Bratislava) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru zná­ša kupujúci.

4. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený, či znečistený, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti povinnosti vrátiť kúpnu cenu.  Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neznečistený, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu vzniknutej škody.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu sa nevzťahuje na  kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby.

VI. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.llwine.sk, na základe objednávky kupujúceho podľa týchto VOP. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje (zakliknutím príslušného poľa v objednávke), že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia. 

3. Uznávané sú len preukázateľné senzorické poškodenia kvality (v prípade vína), a to pri vrátení väčšiny obsahu tovaru. Opätovnú dopravu na miesto dodania tovaru ako aj náklady na vrátenie poškodeného tovaru do spoločnosti LL Wine s.r.o., Bosákova 7, 85104 Bratislava, znáša v plnom rozsahu kupujúci. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prepravu pri prvom dodaní tovaru. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom  alebo kupujúcim (rozbitie, alebo poškodenie fliaš a pod.).

4. Počas záručnej doby má kupujúci právo reklamovať vady po predložení tovaru s originálnym obalom vrátane príslušenstva a dokladom o zaplatení predávajúcemu. 

5. Predávajúci alebo ním poverená osoba je povinná určiť spôsob  a lehotu vybavenia reklamácie a to buď ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

6. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami.

7. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 

- nepredložením dokladu o zaplatení, tovaru alebo príslušenstva tovaru

 - neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

 - uplynutím záručnej doby tovaru

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

- skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

 - poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

- poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- výmenou tovaru

- vrátením kúpnej ceny tovaru

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

9.  Predávajúci je povinný  vydať  kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (písomne alebo prostredníctvom e-mailu).

10. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy okrem prípadov, ak sa jedná o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, prípadne pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie vád tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

VII. Alternatívne riešenie sporov

1. Ak nie kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predá­vajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom alebo písomne. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alterna­tívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán. (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). 

2. Návrh môže byť podaný kupujúcim podľa § 12 zákona o ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

3. Alternatívne  riešenie sporov  môže  v zmysle  ustanovenia  § 2  zákona o ARS  využiť  len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €.  Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné avšak subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

- zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

 - zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

- zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a dopl­není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

2. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.2. 2021.Pridajte sa k nám na Facebooku Nechajte si zasielať náš newsletter
Rozumiem

Web stránka llwine.sk používa pre zlepšenie používania súbory cookies. Viac sa dozviete v ochrane osobných údajov.